Integritetspolicy

Delka Produkter AB: (”DELKA”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”). DELKA värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna integritetspolicy beskriver hur DELKA behandlar dina personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Delka Produkter AB, org.nr. 556623-4802 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter

DELKA samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via butik, webbutik, hemsida, nyhetsbrev, kontaktformulär, e-post, telefon, mobiltelefon vid offert av material och tjänsteförfrågningar.

DELKA behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket vid kreditupplysning eller vid utsättning av kabel, vatten, fiber vid fastighet, då hämtas information av Post- och telestyrelsen (PTS), Trafikverket och Svenska kraftnät som driver ledningskollen.

DELKA behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, fastighetsbetäckning och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av DELKA (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Dina personuppgifter behandlas av DELKA. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av DELKA rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför DELKA.

Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till nedan beskrivna kategorier av mottagare. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  Exempel på sådana parter:

 • Andra företag i DELKA-koncernen
 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster,
 • IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
 • Leverantörer vid leverans av vara från leverantören direkt till dig som kund och kundspecifika ärenden
 • Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket

I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Alla våra egna system och servrar finns inom EU/EES, dock samarbetar vi med ett antal parter vars system finns utanför EU. Ibland, i samband med exempelvis service, ger vi en sådan part tillgång till våra system. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling, exempelvis genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkra att mottagaren är ansluten till Privacy Shield (gäller överföring av personuppgifter till USA).

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. DELKA behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för DELKA, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättsliga förpliktelse enligt Bokföringslagen.

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte DELKA bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

DELKA arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

DELKA´s webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplatser.

DELKA gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.delka.se

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Delka Produkter AB

74234 Östhammar

Sweden

Mail: [email protected]

Telefon: 0173-23077

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 Maj 2018.

Integritetspolicy för kameraövervakning

DELKA kan komma att behandla rörligt material från övervakningskameror som inehåller personuppgifter om dig när du besöker någon av våra anläggningar, i brottsförebyggade syfte. Övervakningen sker endast avseende områden som är särskilt brottsutsatta.

Inspelat material från rörelser på de platser där fasta kameror satts upp för övervakning. Materialet sparas normalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss, vår kontaktinformation finns längre ner i texten.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är en intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga DELKA anställda som har till uppgift att sköta DELKA´s system för kameraövervakning. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

DELKA informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade områdena. Skyltningen kompletteras med vart kunden kan få ytterligare information om DELKA´s kameraövervakning. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

• Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
• Information om ändamålet med kamerabevakningen.
• Information om lagringstiden.
• Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
• Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
• Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid DELKA kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.

DELKA arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Delka Produkter AB

74234 Östhammar

Sweden

Mail: [email protected]

Telefon: 0173-23077

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 Maj 2018.